nl|fr|en

Het Bemoedigingsland

Plaats een aantal Bijbelteksten in uw geheugen!

 

Het bemoedigingsland - Depri-UpKop op:

Aan het prachtig schepsel,KOP OP, je kan het, je moet hier even door. KOP OP, je kan het.

Wees sterk en niet bang. KOP OP, je kan het. Het duurt niet meer zo lang. KOP OP, je kan het. Er wacht voor jou een goede tijd ondanks de grote strijd. KOP OP, je kan het.Je bent nu al zo ver. KOP OP. JE BENT BINNENKORT DE GROTE STER!


De Heer zal je voortdurend leiden

Jesaja 58:11 “De Heer zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken, Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.”

 

Prijs de Heer

Psalm 103 “Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs, mijn hart, Zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld; Hij geneest al uw kwalen, Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde, Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.”

 

Weet wie je bent als christen!
Beste Parel, Het is een wonder dat God in ons woont! Maar beseffen we wel voldoende wat dit eigenlijk betekent. We hebben autoriteit gekregen om in Jezus Christus naam de duistere machten weg te jagen enz... Er is een enorm 'potentieel 'in ons komen wonen met veel bovennatuurlijke liefde. Dit zijn nog enkele bemoedigende teksten: 1Kor 6:19-20"Ik ben duur betaald, ik behoor GOD toe", Romeinen 8:28: "Ik weet zeker dat alles zal meewerken ten goede."

 

Wat een wonder!

Klaagliederen 3:22 (NBG 51) “HET ZIJN DE GUNSTBEWIJZEN DES HEREN,DAT WIJ NIET OMGEKOMEN ZIJN,WANT ZIJN BARMHARTIGHEDEN HOUDEN NOOIT OP!”

 

Liefde voor iedereen!

De ene dag is de andere niet maar het is een streefdoel: 1 Korinthiers 23 “Niemand zoeke het zijne, maar het belang van de ander.”

 

 

Doe eerst de gordel van de waarheid om!

Iedere morgen moeten we eerst onze geestelijke gordel omdoen; staan we in de waarheid of in de leugen? We moeten dit ook belijden met onze mond (gebeurt nog te weinig bij mij). Efeziers 6:11 “Doe de wapenuitrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stel u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes, neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult doven en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aan houdend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle VOLHARDING en smeking voor ALLE HEILIGEN.” “LOFPRIJZING IS DE DOODSKLOK VOOR DE DUIVEL!”

 

Hij laat je nooit alleen!

Deuteronomium 31:8 “Want de Here zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten: vrees niet en word niet verschrikt.”

 

De band der liefde!

1 Johannes 3:14-17  “Wie niet liefheeft, blijft in de dood. En ieder, die zijn broeder of zuster haat, is een mensenmoorder. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij Zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders en zusters ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder of zuster gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?”


De kostbare tijd met God is een zegen!

Lucas 10:41 “Maar de here antwoorddde en zeide tot haar:Marta, Marta,gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinig zijn nodig of slechts één;want Maria heeft het goed deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.”

 

Heb geduld in het lijden!

Jakobus5 “Heb dus geduld, broeders en zusters, tot de komst des Heren.Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Zie,wij prijzen hen zalig die volhard hebben, gij hebt van de volharding van Job gehoord. De Here is rijk aan barmhartigheid.”


U bent een kostbare diamant!

Een diamant wordt gevormd onder hoge druk. Een christen die God echt wil volgen ervaart een geestelijke druk rond zich. Jezus heeft gezegd: “Al lijdt je in de wereld verdrukking, schep moed ik heb de wereld overwonnen!” De ruwe kanten moeten afgeslepen worden wil men er iets schitterend van maken. Zo is het ook met Gods werk in ons hart(leven). Hij wil de ruwe plekken(zonden) van ons hart 'wegslijpen', zodat we meer beginnen te schitteren voor Zijn aangezicht en de maatschappij.


God,de Verlosser,doet nieuwe dingen!

Jesaja 43:18 “Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja,Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal Mijn lof verkondigen.”


Extra bemoediging!

Psalm 147:3 “Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.”

Psalm: “Zoals een hert dat verlangt naar water,zo verlangt mijn ziel naar U (God).”


Ik zal u geheime schatten geven..

Jesaja 45:3-4 “Ik zal u geheime schatten geven,diep weggeborgen rijkdommen. Dan zult u weten dat ik u riep, Ik, de Heer, de God van Israel maar... ik roep u en geef u een erenaam.”U bent een unieke schepping!

Jesaja40:11 “Hij zal als een herder zijn kudde weiden,in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.”

Wat wil je?

2 Kronieken1:7-12 “toen gaf Salomo als antwoord: 'Geef mij thans wijsheid en kennis.' Toen zeide God tot Salomo: 'Omdat dit in uw hart geweest is en gij geen rijkdom, schatten of eer gevraagd hebt, noch het leven van uw haters en zelfs geen lang leven. Bovendien zal ik u rijkdom, schatten en eer geven.'”


God reinigt mijn hart!

Psalm 51:12 “God, herschep mijn hart, maakt het zuiver, geef mijn geest, diep in mij nieuw bestand.."

Jeremia 17:9 “Niets zo onbetrouwbaar (andere vertaling arglistig) als het hart, onverbeterlijk is het, wie kan het peilen? Ik, Jahwe, doorgrond hart en nieren. Ik vergeld ieder naar zijn gedrag, naar de vrucht van zijn werk.”


Toen mijn hart verbitterd was!

Psalm73:21 “Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand.”
 

Eer uw vader en moeder!

Deuteronomium 5:16 “Eer uw vader en uw moeder, zoals de Here, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u wel ga in het land, dat de Here, uw god, u geeft."
Deuteronomium 27:16 "Vervloekt is hij, die zijn vader of moeder veracht.”

Spreuken 20:20 “Wie zijn vader en zijn moeder vervloekt, diens lamp wordt uitgeblust ten tijde der dichte duisternis.”


Voortzetting van het werk ondanks tegenstand!

Nehemia 4:23 “Ieder hield zijn werpspies in zijn rechterhand.” Nehemia 6:9 “Want zij trachtten ons bevreesd te maken, daar zij dachten: Hun handen zullen dan het werk nalaten, zodat het niet wordt gedaan.”

 

De beste 'sportwedstrijd'

1Korinthiers24-27

“24 Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. 25 Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 26 Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. 27 Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.”

 

 

Vergiffenis van de onbeleden zonden!

De Bijbel zegt in het boek Ezechiel14:19 :”(...) door hun ongerechtigheid alleen zichzelf redden.”, dat iedere mens persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn zonden wat betreft zijn ziel of m.a.w. Behoudenis. Toch is het belangrijk om regelmatig de zonden (zoals weerspannigheid enz...) van je eigen ouders te belijden (uit liefde en bewogenheid) en zelfs voorouders die gestorven zijn. Zie Nehemia9:2 “ (...) en zij stelden zich op en deden belijdenis van hun zonden en van de ongerechtigheden hunner vaderen.” Uiteraard is het voldoende om de zonden van gestorven voorouders éénmaal goed te belijden. Bepaalde mensen uit het voorgeslacht kunnen door afgoderij een demonische belasting op het nageslacht hebben verwezenlijkt. Zie Exodus20:2-17 “Gij zult geen gesneden beeld maken noch enige gestalte... Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.” PS Verering van Mariabeelden was een populaire bezigheid een aantal tientallen jaren geleden in het katholieke Vlaanderen, ook andere afgoderij komt hiervoor in aanmerking zoals: vrijmetselarij enz...We kunnen als priesters van God tot zegen zijn van onze familie en eventueel vroegere demonische banden breken in Jezus' naam. Als voorbeeld: “Ik verbreek alle vloeken die ooit over mijn familie zijn uitgesproken.” Een priester heeft kennis en staat op de bres voor zijn volk. (Hosea4:6 Omdat gij de kennis verworpen hebt..) Het is niet mijn bedoeling u angst aan te jagen maar u te helpen tot een grotere doorbraak.


Wat mag het kosten?

Lucas14:26 “Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven.”

Johannes 3:13  “13Het hoeft u dus niet te verwonderen, broeders, als de wereld u haat. 14 Als wij van onze broeders houden, blijkt daaruit dat wij van de dood naar het leven zijn overgegaan. Maar wie niet van zijn broeders houdt, blijft in de dood. 15 Wie zijn broeder haat, heeft hem in zijn hart eigenlijk al vermoord. En u weet dat er in het hart van een moordenaar geen plaats is voor het eeuwige leven van God.”

2 Samuel 24:24 Maar de koning zei tegen Arauna: "Nee, ik wil niet dat u het mij schenkt. Ik zal het kopen, want ik wil de HERE, mijn God, geen brandoffers aanbieden die mij niets hebben gekost." Daarom betaalde David hem vijftig zilverstukken voor de dorsvloer en de ossen.”
 

 

Van Job naar de Top!

Job5

vers11 “Onaanzienlijken brengt hij tot aanzien, bedroefden maakt hij gelukkig.”

vers24 “Gij zult ervaren, dat uw tent vrede is,en wanneer gij uw erf overziet, zult gij niets missen.”

 

 

Een prachtige tekst om staande te blijven!

Psalm 23: “De HERE is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb!

2 Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes.

3 Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg, waar Zijn recht geldt, tot eer van Zijn naam.

4 Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. U bewaakt mij en gaat de hele weg met mij mee.

5 U bereidt heerlijk eten voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U behandelt mij als een persoonlijke gast! U zegent mij overvloedig!

6 Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren; en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen in Uw huis.”

 

 

De rust van God!

Mat.11:28 Komt tot Mij,allen,die vermoeid en belast zijt,en ik zal u rust geven;neemt Mijn juk op u en leert van Mij,want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,en gij zult rust vinden voor uw zielen,want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
 

 

Voor de mooie roos!

Beste Roos, Mijn hoofd werd gekroond met doornen takken en was vol bloed, ik deed het voor je eigen goed. Ik kreeg geen roos maar droeg Pandora's doos vol zonden en voor Mij diepe wonden. Je bent een roos die openbloeit en ik kroon je met Gods heerlijkheid. Vergeet me niet, ik gaf alles voor je! Groeten van een Jezus-vriend, Zijn liefde gaat boven alles!

 

Dichter bij God is het allerbelangrijkste!

Positieve of negatieve omstandigheden; als je hierdoor dichter bij God bent gekomen, heb je de ... OVERWINNING!


Wees waakzaam!

Openbaring3:11 “Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt,opdat niemand uw kroon neme.”


God is prachtig!

1 Petrus 6. Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. 7 Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. 8 Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. 9 Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken.”

 

 

PRIJS DE HEER ONDANKS HET LIJDEN!

Prijs de Heer voor verdrukking, verachting en pijn. Op dat moment is het zeker niet fijn maar het geeft wel vreugde op lange termijn. Geef nooit op want je bent geen doelloze pop. Het leven zonder God is een flop en Zijn waarheid is geen mop. Al denk je misschien ik ben alleen, geloof de leugens niet want God houdt je op de been.


God geneest als Hij het wil!

God wil dat we ons richten op Zijn grote genade (de ziel is nog altijd het belangrijkste) die enorm veel omvat, maar nog de meeste toekomst heeft in de hemel. God wil mensen genezen maar geneest niet iedereen. Er zijn hier verschillende redenen voor nl.: als iedereen geneest, sterft er bijna niemand meer (zie voornamelijk de ouderen). Sommige mensen zitten met een bepaalde zonde(n) zoals bitterheid (avondmaal), enz... dat een blokkade kan vormen of leven in zonde (leven in ongehoorzaamheid met Gods Woord zoals weigeren zich te laten dopen, gemeenschap te zoeken)enz. Het is zeker niet zo dat het altijd aan de persoon zelf ligt, vaak worden mensen dan gefrustreerd en zelfs nog dieper in de put geduwd. De veronderstelling dat ziekte altijd van de duivel is ook niet echt Bijbels zie bv. OT: Myriam werd geslagen door God met melaatsheid omwille van lasterpraat, zie NT: Ananias en Saffira ze bedrogen God(zie Handelingen5), Paulus sloeg iemand met blindheid door Gods geest, Izebel werd met een ziekte geslagen door God(openbaring2:20). God voert soms een oordeel uit  d.m.v. ziektes (voornamelijk bij de ongelovigen) maar kan ons ook tuchtigen uit liefde (dat hij de duivel toelaat tot een bepaald gebied) om ons af te remmen van drukke dagelijkse bezigheden en dichter bij Hem te brengen.Vaak heb ik al gehoord dat christenen toch Gods hand zagen in kleinere ziekte(s) zoals bv. griep. Ze vertelden me dat ze voor de ziekte geen of nauwelijks tijd maakten voor God. God is almachtig en kan je ook genezen door je persoonlijk gebed maar soms gebruikt Hij ook de oudsten van de gemeente of een bepaalde betrouwbare gebedsgenezer. We moeten niet onder de aanklachten van de duivel leven maar wel door het gezond nuchter verstand onder leiding van Gods Geest. We hebben God niet te bevelen maar wel de duivel en zijn demonen om weg te gaan, met respect moeten we omgaan met Gods heiligheid.


Wie loslaat zal losgelaten worden!

God is niet doof maar wij moeten wel gehoorzaam zijn naar Zijn stem. Ik geloof zeker in bepaalde gebedsgenezing(en) maar het gebeurt vaak niet direct. Op bepaalde vragen krijgen we geen antwoord en het heeft dan vaak niets te maken met de persoon in kwestie (een gebrek aan geloof enz...) Wie zijn wij om God helemaal te doorgronden? Vertrouwen in God wil zeggen dat Hij alles in de hand heeft. We moeten ons richten op Jezus Christus en niet op het probleem, zorgen zijn zonden. Het is ook een misleiding van de duivel om ons te verblinden van het werkelijke doel dat God met ons voor heeft.Mat 6:1 “Wees niet bezorgd over uw leven 6 Ziet naar de vogels des hemels,zij zaaien niet ...” PS m.a.w. geniet van de vogels in de natuur enz...


Aan Gods zegen is alles gelegen!

Aan Gods zegen is alles gelegen, ken Hem in al uw wegen en niets houdt u tegen.

De Heer keert alles ten goede!

Psalm 113:6-9 “De zwakke tilt hij uit het stof,de arme haalt hij uit het slijk.Hij geeft hun AANZIEN,een EREPLAATS onder ZIJN VOLK.”


 

KIJK OMHOOG!

Jesaja51:6 “Hef uw ogen naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden;want de hemel verdwijnt als rook,de aarde vergaat als een kleed en haar bewoners sterven als muggen,maar mijn heil duurt eeuwig en mijn gerechtigheid wordt niet verbroken.”

God verhoogt op Zijn tijd!

Indien we dichtbij Hem wandelen en luisteren naar Zijn stem dus maw gehoorzaam zijn, zal Hij ons verhogen op Zijn tijd. Dit geldt trouwens voor elke christen! Matteus 23:12 “Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.” PS Dus m.a.w. hoe dieper dat iemand wordt vernederd om Gods naam, des te hoger zal hij stijgen.


Vertrouwen is het tegenovergestelde van angst!

Dag strijdmakker, angst bouwt muren, liefde bouwt bruggen. Angst is bijna altijd zondig en vaak van de demonische kant afkomstig. Het is de bedoeling van de tegenstander (satan) om ons door angst te verlammen zodat Gods werk wordt stilgelegd of tenminste vertraagd. Spreuken29:25 “Vrees voor mensen spant een strik,maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.”1Johannes4: “Er is in de liefde geen vrees,maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.” 2Timo1:7 “Want God heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven maar van liefde, kracht (...)”

Gelijkvormig in Christus!

Romeinen12:2 “Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken: Ps: God wil dat we niet wereldvreemd zijn maar ook niet gelijkvormig. De bedoeling is dat we gelijkvormig zijn aan Hem (een licht in de duisternis)! Psalm 1 (De twee wegen.): “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen; noch zit in de kring der spotters; maar aan Gods wet zijn welgevallen heeft en zijn wet overdenkt bij dag en nacht.” PS: we leven niet meer onder de wet zoals bij het OT maar je zou het in deze tijd kunnen vertalen naar Gods Woord(de Bijbel).We proberen alles te doen uit liefde voor Hem, niet omdat het moet. Als we bepaalde Bijbelteksten van buiten leren en toepassen zullen we gelukkiger zijn in de strijd.

 

Tel uw zegeningen en niet uw bekommernissen!

Dit kreeg ik vandaag door tijdens mijn gebed. God zegent ons zoveel,vaak meer dan we kunnen beseffen. Zijn genade is zo groot en Zijn liefde is bovenmenselijk. Als vb.: Hij komt in ons wonen, dit is al een wonder! We krijgen eeuwig leven,voor eeuwig in de hemel:geen pijn meer,ziekte,verdriet,strijd enz... We krijgen elke dag van Hem: eten, kleding, onderdak enz.

-(miljoenen mensen hebben dit niet)- We krijgen godsdienstvrijheid en de middelen om het geloof te verkondigen- We krijgen de Bijbel (een bibliotheek), de gemeente, uitdagingen op ons pad enz. PS Het is belangrijk dat we elke dag onze gedachten beschermen tegen de pijlen van satan. Wie zijn gedachten kan controleren zal gelukkiger leven. De leugens van satan moeten weg, zeker als er nog bolwerken in onze gedachten zijn. Zorgen zijn eigenlijk zonden! We zijn zo kostbaar in Gods ogen.

U bent een lichtdrager!

Efeziers5:11 “Doe niet mee met de onvruchtbare werken (praktijken) die bij de duisternis horen; ontmasker ze liever. Maar alles wat ontmaskerd wordt door het licht, wordt openbaar, want alles wat openbaar wordt, is licht.” PS Licht geeft tevens warmte af, verlicht een duistere weg(en) zodat we niet in de valkuilen trappen, brengt dus openbaar wat verborgen is in het duister (ook in ons eigen hart), geeft hoop voor mensen die wanhopig zijn, wijst de juiste weg enz. Dit allemaal dankzij Jezus Christus.

Je bent super kostbaar!

Jesaja43:4 “Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en ik u liefheb, geef ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.”

U bent een zeer kostbare parel!

Beste Parel, GOD LOVES YOU SO MUCH! Jezus is nog dieper moeten gaan dan een diepzeeduiker die op zoek is naar een parel. Zo heeft Jezus Christus zich ondergedompeld (gezwommen) in Zijn eigen bloed om de parel uit de diepte te halen. De diepzee is duister en koud, er kunnen ook gevaarlijke dieren aanwezig zijn (demonen), dit is een symbool van de wereld zonder God. Hij bracht ons naar de oppervlakte waar zuurstof, warmte en licht heerst om echt te leven. Hij bracht ons naar een paradijselijk eiland waar de warmte van Zijn liefde, het geestelijk licht van openbaring en bevrijding enz... HEERST! Hij houdt de parel (ons) in Zijn hand omdat Hij Zijn leven heeft geriskeerd maar ook uit pure liefde.


Niets is onmogelijk!

Jeremia32:27 “Ik ben de Heer, de God van alle mensen. Niets is voor mij onmogelijk.”

Sterk!

Psalm24:10 “Pas in moeilijkheden blijkt of je sterk bent.”

GREAT FUTURE!

Romeinen8:24 “Wie hoopt er, op iets dat hij al ziet? Wij hopen op iets dat we nog niet zien en we wachten daarop met volharding.” 18: “En wat we hier te lijden hebben,weegt niet op tegen de glorie die God ons openbaar zal maken.”

 

U bent een wonder!

Psalm139:13-14 “U weefde mij in de schoot van mijn moeder, U deed mij ontstaan. Ik dank U, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat U maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed.”

 

Ban alle verkeerde gedachten!

Psalm 118:24 “Dit is de dag die de Here heeft gemaakt; laten we juichen en ons daarom verheugen.” Psalm 68:20 “Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons: die God is ons heil.”

Ga door ondanks de omstandigheden!

Prediker 11:1-6 “Doe uw werk ondanks alles!” PS Deze tekst heeft me bemoedigd om door te gaan met het werk van GOD zoals evangelisatie, enz... Perfecte omstandigheden zullen er zelden zijn. 'Kijk niet te veel naar het weer'.

HOOPVOLLE TOEKOMST!

Jesaja43-18 “Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.”

HOOP!

Jesaja40-4 “Elk dal wordt verhoogd en elke berg en heuvel geslecht en het oneffene wordt tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.”

 

God,onze troost!

2 Korinthiers1:4 “Hij troost ons in alle moeilijkheden en Hij stelt ons zo in staat anderen in al hun moeilijkheden te troosten met de troost die wij van Hem ontvangen. Want het lijden van Christus komt wel in ruime mate over ons, maar even overvloedig valt ons door Christus ook Gods troost ten deel.”

Geduldig lijden!

1Petrus1:6 “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijkt te zijn bij de openbaring van Jezus Christus!”


Hou de moed erin!

2 Korinthiers4:17 “De kleine moeilijkheden van dit huidig leven leiden ons tot een heerlijkheid die ALLES TE BOVEN GAAT en eeuwig is. Onze blik is niet gericht op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.”

Mijn genade is uw genoeg!

2Korinthiers12:9 “Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid!" Ps Als wij lichamelijk sterk zijn zonder de Heer, voelen we ons vaak minder afhankelijk van Hem en gaan we vaak ook sneller roemen over onszelf (algemeen gezien). Wie krijgt dan nog de eer? Door onze zwakheden beseffen we des te meer dat we zonder Gods niets zijn, zowel lichamelijk en nog belangrijker wat betreft het geestelijk aspect. Zijn genade gaat zo diep en heeft zoveel pijn gekost, we hebben voor eeuwig geen pijn meer, geen ziekte(s), geen vermoeidheid, geen onrecht meer, geen frustratie meer... enz... Filipenzen4:4 “Verblijdt u in de Here ten alle tijde!” Er is altijd reden om God te danken als we onze blik richten op Hem. Kijk naar Jezus Christus die zoveel lijden heeft moeten doorstaan en zijn blik richtte op hetgeen voor Hem lag. “Verblijdt uw in God ondanks de omstandigheden, prijs Zijn naam door dankzegging en elke dag lofprijzing.” Paulus en zijn makker zaten in de gevangenis en ze hadden reden om te klagen als ze op de omstandigheden keken, maar ze waren integendeel verheugd en begonnen God te prijzen. De boeien braken door, heel wat christenen worden geestelijk geboeid omdat ze in zelfmedelijden zitten en ondankbaar zijn. Deuteronomium8:10 (Gods weldaden vragen dankbaarheid.) “Gij zult eten en verzadigd worden en de Here, uw God, prijzen om het goede land dat Hij u gaf.” Romeinen 12:12 “Weest blijde in de hoop geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed!” Ps Geloof, hoop en liefde zijn de drie kenmerken die we elke dag moeten bereiken.

 

 

Dag mooie Butterfly
U bent een mooie kleurrijke vlinder,de liefde voor God wordt bij u niet minder.Laat je niet vangen door de 'boze' maar kom naar Mijn rozen(God).

WIE ALLES KAN VERGEVEN ZAL GELUKKIGER LEVEN.
Ik heb het meermaals moeilijk gehad om andere mensen te vergeven die mij in het verleden onrecht hadden aangedaan.Maar als ik kijk naar mijn eigen hart merk ik ook dat ik elke dag zondig,is het niet met mijn mond(spreken) dan is het met mijn gedachten enz.Hoe zou ik dan andere mensen die één verkeerde daad tegen mij hebben gedaan niet kunnen vergeven,terwijl ik meerdere verkeerde daden tegen God doe.Deze houding(tip om de duivel geen voet te geven) van 'mezelf 'heeft me extra nederig gemaakt t.o.v. God en is een groot hulpmiddel om andere mensen te vergeven.Want als wij andere mensen niet kunnen vergeven,zal God ons ook niet kunnen vergeven en worden onze gebeden waardeloos.De duivel krijgt dan meer invloed op onze ziel om ons nog bozer te maken,zodat de invloed van Gods Geest meer verdwijnt.Bitterheid kan verder woekeren tot boosheid en ons lichamelijk aantasten.Gelukkig staan we er niet alleen voor en is God onze grote hulp!

Beste strijdSTER
Ga dwars door elke hindernis die je wil verhinderen om vooruit te komen. Weersta alles wat je wil weerhouden van meer geestelijk inzicht en koninklijke openbaring. Ik breng je naar een hoger niveau, maar je moet wel het verlangen hebben naar grotere wijsheid, inzicht en onderscheidingsvermogen, en vervolgens alles weigeren wat je wil tegenhouden om dit mogelijk te maken. Blijf op de weg van ontdekkingen en houd een zuiver hart en een standvastige geest.

 

Beste Figther

Geef nooit op, nee. Geef nooit op. God zorgt voor jou en mij, vertrouw daar maar op.
Jesaja51:12 "Ik ben het u die u troost.Wie zijt gij,dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens,voor een mensenkind."